S. No.

Subject

Name of Faculty

1

English

Sh. Subhash 


2

Hindi

Smt. Vidyawati 

Smt. Seema

2

Math  

Sh. Sandeep Kundu 


3

Economics   

Sh. Hemant 


4

Geography

Sh. Anil ,

 Sh. Munish ,

 Sh. Anup Singh

5

History                       

Sh. Bahadur 


6

Sanskrit

Sh. Dharam Singh


6

Computer

Smt. Suman  

Sh. Dinesh

7

Commerce

Ms. Poonam

Mrs. Pinki Devi